您查询的是 “” 字的详解
 • 拼 音:shuāng
 • 粤 语:soeng1
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:2
 • 总笔画:4
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:4
 • GBK编码:CBAB
 • 笔顺编号:5454
 • UniCode:U+53CC
 • 汉字分类: GB一级汉字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)唐 (十三辙)人臣  韵母:uang
 • 汉字结构:左右结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

shuāng

(1) ㄕㄨㄤˉ

(2) 两个,一对:一~鞋。~杠。~重(ch巒g )。~方。~管齐下。~豆塞聪(耳被堵塞,一无所闻)。~瞳剪水(形容眼珠的清澈)。智勇~全。盖世无~。

(3) 偶,与“”相对:~数。~号。

(4) 加倍的:~料。~份。

(5) 姓。

(6) 郑码:XSXS,U:53CC,GBK:CBAB

(7) 笔画数:4,部首:又,


⊙ 词性变化

shuāng

[形]

(1) 成双的,一对 [two;both;double;twin;dual]

云有第三郎,窈窕世无双。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

厅旁一室,为吾与汝双栖之所。——·林觉民《与妻书》

(2) 又如:双人舞;举世无双;双红(双红帖。比单帖大一倍,从中折合,用红纸,故名);双林(即沙罗双树,佛祖示寂(死亡)的地方);双阙(古代宫殿、宗庙与陵墓前左右各一个的高台楼观);双套飞车(两头牲口拉的快车);双骞(双飞);双七(指农历七月七日);双丸(指日和月);双角(两角);双杵(古人捣衣,对立执杵如舂米,故名双杵);双枚(屋内的重檐);双关儿透(很透彻);双栖(指禽鸟雌雄同栖息。借喻夫妻形影不离);双靥(脸的两颊);双向沟通(指让意见沟通的双方均能有公平的机会,坦然地表达讯息的意义)

(3) 偶,与“单”相对 [even]

唐朝故事,只日视事,双日不坐。——《宋史·礼志》

(4) 又如:单日不着双日着(迟早有一天总会遇上)

shuāng

[量]

(1) 两个,一对 [pair]

凡献,执一双。——《仪礼·聘礼》

客从远方来,遗我双鲤鱼。——古乐府《饮马长城窟行》

(2) 又如:一双鞋;一双短袜;三双手套;还要一双筷子;有一双灵丽的眼睛;一双脚

shuāng

[动]

(1) 追随,跟从 [follow]

恶少爱众,天下双。——《文子·符言》

(2) 匹敌 [match]

至如信者,天下无双。——《史记·淮阴侯列传》

(3) 又如:双珠(兄弟俱美之称);双凤(兄弟俱美,才智出众)⊙ 详细说明

shuāng

[名]

(1) (会意。从雔,从又,持之。雔(chóu),两只鸟。又,手。本义:一对)

(2) 禽鸟二只 [two birds]

雙,隹二枚也。——《说文》

飞鸟曰双。——《方言六》

其诸为其双双而俱至者与。——《公羊传·宣公五年》。正义:“双双之鸟,一身二首尾,有雌雄,随便而偶,常不离散。”

中有双飞鸟,自名为鸳鸯。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(3) 云南等地少数民族计算田亩的单位 [acre]。田广二亩、四亩、五亩都可称双,各从方俗;无定制

官为田,四十双为二百亩。——《唐书》

(4) 姓


⊙ 康熙字典

【子集下】【又字部】 ·康熙筆画:4 ·部外筆画:2

解釋:【韻會】雙,俗作双,非。

(雙)解釋:【唐韻】所江切【集韻】【韻會】疎江切,??音?。【說文】隹二枚也。从雔,又持之。【後漢·王喬傳】有雙鳧,從東南飛來。 又【玉篇】兩也。【儀禮·聘禮】凡獻執一雙。 又【玉篇】偶也。【詩·齊風】冠綏雙止。【箋】五人爲奇,而襄公往從而雙之。 又獸名。【山海經】南海之外,赤水之西,流沙之東,有三靑獸相幷,名雙雙。【註】郭璞曰:言體合爲一也。公羊傳所云雙雙而俱至者,蓋謂此也。吳任臣云:獸經曰:文文善呼,雙雙善行。駢志云:雙雙合體,蛩蛩假足。麟書曰:雙雙俱來,孟極是覆。 又鳥名。【公羊傳·宣五年】其諸爲其雙雙而俱至者與。【疏】舊說云:雙雙之鳥,一身二首尾,有雌雄,隨便而偶,常不離散,故以喩焉。○按公羊傳疏與山海經註異。 又【正字通】溫庭筠詩:招客先開四十雙。王弇州註云:雙,五畝也。四十雙,二百畝也。或曰唐書南詔傳:官給田,四雙爲二百畝。又雲南雜志:俗耕田,三人使二牛,前牽,中壓,後驅,犂一曰爲一雙。又陶九成輟耕錄,謂一雙爲四畝,佛地以二畝爲一雙,蓋各從其方俗而名之,非有成數也。 又姓。【正字通】南北朝孝子雙泰貞。 又【集韻】朔降切,音淙。偶也。 又叶所終反。【謝惠連·七夕詩】弄杼不成藻,聳轡騖前蹤。昔離秋已兩,今聚夕無雙。


⊙ 常用词组

双百方针

shuāngbǎifāngzhēn

[the two principles;Let a hundred flower blossom and a hundred schools of thought contend] “百花齐放,百家争鸣”方针的简称。是中国共产党1956年提出的促进艺术发展、科学进步和社会主义文化繁荣的方针。

双胞胎

shuāngbāotāi

[twins] 孪生的一对

他是双胞胎之一

双边

shuāngbiān

[bilateral] 由两个方面参加的,特指由两个国家参加的

双边会谈

双边协定

双宾语

shuāngbīnyǔ

[double objects] 一个动词所带的两个宾语,如“我给你一本书”里的“你”和“一本书”

双重

shuāngchóng

[duplex] 两方面;两重

双重关系

双重身份

双重国籍

双重国籍

shuāngchóng guójí

[dual nationality] 指一个人兼有两国国籍

双重人格

shuāngchóng réngé

[dual personality] 指一个人同时具有的两种对立的身分或品质(含贬义)

双打

shuāngdǎ

[doubles] 某些球类比赛的一种方式,每方出两人组成一组,由两组对打

双档

shuāngdàng

[a folk art term] 曲艺术语。苏州评弹等指两个演员同台对口演出

双方

shuāngfāng

[both sides] 指在某事上相对的两方面

男女双方

双方一致认为

双峰驼

shuāngfēngtuó

[Bactrian camel] 一种有两个驼峰的骆驼

双幅

shuāngfú

[double width] 双倍宽度

双杠

shuānggàng

(1) [parallel bars]

(2) 一种体操器械,是安在架上的两根平行横杠

(3) 体操项目之一,运动员在双杠上做各种动作

双挂号

shuāngguàhào

[registered letter with receipt] 指要求回执的挂号信

双关

shuāngguān

(1) [having a double meaning]∶汉语修辞格之一。字面上是一个意思,而暗含着另一个意思

双关语

一语双关

(2) [bisociation]∶把一个思想或一个对象在心理上同时跟通常不认为有联系的两个领域联系起来

双关语

shuāngguānyǔ

[pun;quibble] 有明暗两层含义的话语

双管齐下

shuāngguǎn-qíxià

[paint a picture with two brushes at the same time;do two things at a time] 指同时并用两管笔作画,比喻两方面同时进行或两种方法同时采用

双轨

shuāngguǐ

[multiple track] 指铁路复线,有两组平行的轨道

双轨铁路

shuāngguǐtiělù

[duorail] 两条路轨的铁路,以别于单轨铁路

双轨制

shuāngguǐzhì

[dual system] 指两个系统同时运行的制度

双轨工作制

双铧犁

shuānghuálí

(1) [two-bottom plow] 有两块犁壁或圆盘耙片的犁,可一次犁两条垄沟

(2) [double plow] 有两个不同的犁铧或圆犁刀的犁

双簧

shuānghuáng

[a two-man act, with one speaking or singing while hiding behind the other who does the acting] 曲艺的一种。一人表演动作,一人藏在身后说或唱,互相配合。比喻双方串通的活动,由一方出面,另一方背后操纵

双交

shuāngjiāo

[double cross] [农]∶四个不同的近交系中第一代杂交之间的产物(如玉蜀黍种的杂交)

双料

shuāngliào

[extra quality;of reinforced material] 双倍的物质材料或两种物质材料,多用于比喻

双料特务

双流

shuāngliú

[double-current] 当发送电报信号时,利用反向电流以使信号从传号状态变到空号状态

双陆

shuānglù

[an ancient chess game] 古代的一种棋类游戏

双抢

shuāngqiǎng

[rush-harvesting and rush planting] 指抢收抢种

双抢大忙季节

双亲

shuāngqīn

[(both) parents; father and mother] 父亲和母亲

双曲线

shuāngqǔxiàn

[hyperbolas] 一个两叶圆锥和一平行于此圆锥轴的平面相截而得的平面曲线:到两个定点的距离之差等于定数的点的轨迹

双全

shuāngquán

[complete in both respects;possessing both] 成双的;同时拥有相称的两方面的

智勇双全

文武双全

双人床

shuāngrénchuáng

[double bed] 能睡两个人的床

双生

shuāngshēng

[twins] 指一胎生两胞,即双胞胎

双生姐妹

双生子

双声

shuāngshēng

[a phrase consisting of two or more characters with the same initial consonant; alliteration] 声母相同的两个字或几个字叫双声,例如“公共”(gōng gòng

双胎

shuāngtāi

[twins] 生一对双生儿

双瞳剪水

shuāngtóng-jiǎnshuǐ

(1) [both eyes are clear and bright like as autumu waters] 形容眼珠的清澈

骨重神寒天庙器,一双瞳人剪秋水。——·李贺《唐儿歌》

(2) 后指美女之眼为秋波、秋水,就是用的这个意思

双响

shuāngxiǎng

(1) [a firecracker which goes off twice; double-bang firecracker]∶一种爆竹,点燃后发一声,升到空中后完全爆裂,同时又发一声

(2) [a kind of cannon]∶一种火炮

又复沿河施放双响,城内城外,遍地居民,几无立身之地。——《三元里人民抗英》

双薪

shuāngxīn

[double wage] 比原来工资多一倍

节假日加班给双薪

双星

shuāngxīng

(1) [double star]∶很靠近同一视线的两颗恒星,用望远镜观测就能分辨

(2) [dicoaster]∶一种星状的球石粒

(3) [binary star; binary system]∶两颗星在相互引力作用下互相绕转的恒星系统,可分成三类以上

双姓

shuāngxìng

[compound surname;surname with two Chinese characters] 指复姓,两个字的姓,如:“皇甫”、“诸葛”等

双元音

shuāngyuányīn

[diphthong] 一个滑移的单音节言语项,它在一个元音的发音位置上或其附近开始,并向另一元音的发音位置移动

双月

shuāngyuè

[bimonthly] 每两个月发生、出现或做成的;有时指每月发生、出现或做成两次的

双月刊

shuāngyuèkān

[bimonthly] 两月一期的刊物

双职工

shuāngzhígōng

[man and wife both at work; working couple] 指在一个家庭中,夫妻均为国家职工

双周刊

shuāngzhōukān

[biweekly] 每两星期出刊的刊物

双柱

shuāngzhù

[twin columns] 见“并置柱”

双作

shuāngzuò

[double cropping] 在同一块地里于一年里的不同时间,种植两种作物


⊙ 英文词汇
both    double    even    twin    two    

单    


⊙ 英文字义
duo;pr.;two;binary;twain;pair;bi-;double;twin;both;dual;bi

⊙ 日文字义
1ぐうすう偶 数##2にばい二倍##3ふたつの;りょうほうの二 つの;両 方 の ##1. 対になっている.二つの.2. 偶数の.3. 2倍の.4. 対になっているものを数える.5. ?ショアン.

⊙ 法文字义
双形1.deux;double~手deux mains.2.pair~数nombre pair3.double~人床lit à deux places.量paire一~筷子(鞋等)une paire de baguettes(de souliers,etc.)

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

多才清雅,中年平凡,晚年吉祥,女人刑偶伤子或外祥内苦之字。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号