您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:dān
 • 粤 语:daan1
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:1
 • 总笔画:4
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:4
 • GBK编码:B5A4
 • 笔顺编号:3541
 • UniCode:U+4E39
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)寒 (十三辙)遥条  韵母:an
 • 汉字结构:独体结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

dān

(1) ㄉㄢˉ

(2) 红色:~砂(朱砂)。~桂(观赏植物,花为橘红色)。~心碧血(赤诚的忠心,珍贵的热血)。~青。

(3) 依成方制成的颗粒状或粉末状的中药:丸散膏~。

(4) 姓。

(5) 郑码:QSVV,U:4E39,GBK:B5A4

(6) 笔画数:4,部首:丶丿,笔顺编号:3541


⊙ 词性变化

dān

[形]

(1) 红色,赤色 [red]

染羽以朱湛丹秫。——《周礼·考工记》

颜如渥丹。——《诗·秦风·终南》

日上正赤如丹。——姚鼐《登泰山记》

(2) 又如:丹秫(赤粟);丹陛云墀(雕刻着云彩的红色台阶);丹阙(宫殿前两边用红色染饰的楼台);丹毫(红颜色的笔);丹陛(红色的台阶)

(3) 赤诚 [whole hearted]。如:丹悃(真诚;赤诚之心);丹诚(丹赤诚衷之心);丹禁(天子居住的禁城)

(4) 炼丹的 [making pills of immortality]。如:丹鼎(道家语。一种炼丹的器具);丹丘(神话中的神仙之境。日夜皆明);丹台(道家语。神仙居住的地方)

dān

[动]

(1) 涂染成红色 [redden]

杀卒四万,血丹野。——《新唐书》

(2) 又如:丹野⊙ 详细说明

dān

[名]

(1) (象形。甲骨文字形,外面框框象矿井形,里边的一横是加上的符号,表示那里有丹砂。本义:辰砂,朱砂)

(2) 同本义 [cinnabar]

丹,巴越之赤石也。象采丹井。——《说文》

砺砥砮丹。——《书·禹贡》

有始州之国,有丹山。——《山海经·大荒北经》

加之以丹矸。——《荀子·正论》

乃丹书帛曰“陈胜王”,置入所罾鱼腹中。——《史记·陈涉世家》

(3) 又如:丹矸(丹砂);丹砂(一种红色矿物,也叫“朱砂”);丹砾(矿物之丹砂,可为药用);丹铅(丹砂和铅粉,是古人校勘文字的用具)

(4) 道家炼制的所谓长生不老药。又称丹头;丹液 [pills of immortality]。如:炼丹;丹剂(丹药,丹饵)

(5) 古代用作染色的颜料 [red pigment]

凡画者丹质。——《仪礼·乡射礼记》

(6) 指南方。古代五行说以五色配五方,南方属火,火色丹,故称 [southern]。如:丹山(南方当日之地)

(7) 帝王的,帝王居住的 [imperial]。如:丹诏(皇帝的诏书);丹跸(帝王的车驾);丹书铁券(皇帝颁给功臣使其世代享受免罪特权的诏书)

(8) 依成方制成的颗粒状或粉末状的中成药 [pellet;powder]

山海丹

灵丹妙药


⊙ 康熙字典

【子集上】【丶字部】 ·康熙筆画:4 ·部外筆画:3

解釋:〔古文〕?????【唐韻】都寒切【集韻】【韻會】多寒切【正韻】都艱切,??音單。赤色丹砂也。【書·禹貢】礪砥砮丹。【山海經】丹以赤爲主,黑白皆丹之類。【陶弘景曰】卽朱砂也。 又道家以烹鼎金石爲外丹,吐故納新爲內丹。【黃庭經】九轉八瓊丹。【註】八者:朱砂,雄黃,空靑,硫黃,雲母,戎鹽,硝石,雌黃也。 又【博物志】和氣相感,則陵出黑丹。仁主壽昌,民延壽命,天下太平。 又以朱色塗物曰丹。【揚雄·解嘲】朱丹其轂。 又容美曰渥丹。【詩·秦風】顏如渥丹。 又赤心無僞曰丹。【謝朓詩】旣秉丹石心,寧流素絲涕。 又姓。漢丹玉,宋丹山,明丹衷。 又丹陽,郡名。漢武帝攺鄣郡爲丹陽郡。晉武帝分立宣城,毗陵二郡。又州名。本赤翟地,元魏置汾州,後改丹州。又【崔豹古今註】丹徼,南方徼,色赤,故稱丹徼,爲南方之極也。 又丹丹,國名。見【南史】。 又【山海經】鳳凰產于丹穴。又竊丹,鳥名。爲九鳳之一。 又牡丹,花名。【本草】一名鼠姑。又木丹,梔子花別名。紫丹,茈草別名。 又叶都懸切,音顚。【陸機·羅敷歌】南崖充羅幕,北渚盈輧軒。淸川含藻景,高岸被華丹。 【說文】丹巴,越赤石。外象丹井,中象丹形,靑彤雘等字从此。


⊙ 常用词组

丹墀

dānchí

[red steps leading up to a imperial palace] 宫殿前的红色台阶及台阶上的空地

丹顶鹤

dāndǐnghè

[red-crowned crane] 鹤的一种,又叫白鹤,仙鹤

丹毒

dāndú

[eryslpelas] 一种急性皮肤炎症,多见于小腿和面腿

丹垩

dān"è

[paint coating on a wall] 泛指油漆粉刷

丹方

dānfāng

(1) [folk prescription]

(2) 民间流传的药方,也叫“单方”

(3) 古代道家炼丹的方法

丹凤眼

dānfèngyǎn

[the eyes which can thus bend upwards] 眼角向上微翘,又称丹凤三角眼

丹桂

dānguì

[orange osmanths] 一种常绿灌木,雌雄异株,叶长椭圆形,开橘红色花,香味很浓,是珍贵的观赏植物。又叫“金桂”

丹青

dānqīng

[painting] 丹和青是我国古代绘画,常用的两种颜色,借指绘画

竹帛所载,丹青所画。——《汉书·苏武传》

尤善丹青。——《晋书·顾恺之传》

丹砂

dānshā

[cinnabar] 同“丹沙”。一种矿物,炼汞的主要原料。可做颜料,也可入药。又叫辰砂、朱砂

丹参

dānshēn

[root of red-rooted salvia] 多年生草本植物,俗称红根,根可入药

丹田

dāntián

[dantian elixir field;pubic region] 重要穴位;指人体脐下一寸半或三寸的地方

丹水

Dān Shuǐ

[Dan River] 俗称丹河,发源陕西,会淅水,流入汉水

丹心

dānxīn

(1) [a loyal heart] 忠诚之心

一片丹心

(2) 又叫“丹寸”、“丹魄”、“丹襟”、“丹诚”、“丹慊”、“丹恳”、“丹愚”、“丹款”、“丹悃”、“丹抱”、“丹府”、“丹衷”、“丹局”

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——·文天祥《过零丁洋》


⊙ 英文词汇
red    

⊙ 英文字义
1.red2.[Chinese Medicine] a small pill; a pellet; a powder;cinnabar;pellet;powder;red;red/pellet/powder/cinnabar

⊙ 日文字义
1. やや淡い赤色.朱色.2. 練り薬. 薬.3. ?タン.

⊙ 法文字义
丹形rouge

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

性刚果断,父母无缘,一生平凡,中年劳累,晚年吉祥之字。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号